Property

„Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens”
A/S Swedbank, kods: HABALV22
account: LV75HABA0551012313302
donations: LV24HABA0551014945927
Reg. no. 40008005241