Privātuma atruna


Informācija pēdējo reizi atjaunota 2021. gada 23. aprīlī

Pārzinis un tā kontaktinformācija – Biedrība Žēlsirdības misija dzīvības ēdiens., Reģ. Nr. LV40008005241; K.Barona iela 56, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67272490 elektroniskā pasta adrese: dzivibasediens@icloud.com, kā personas datu apstrādes pārzinis, veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt Jūsu personu datu privātumu.

“Žēlsirdības misija dzīvības ēdiens” veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas ārējie normatīvie akti.

Saziņai ar Dzīvības ēdiens datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz – ayurshyam@icloud.com

KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE: Personas dati ir jebkura informācija vai informācijas daļas, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjekts), kuru var tieši (piemēram, atsaucoties uz jūsu vārdu, uzvārdu) vai netieši (piemēram, atsaucoties uz pseidonimizētiem datiem, tādiem kā unikāls identifikācijas numurs) identificēt. Tas nozīmē, ka personas dati var būt elektroniskā pasta / dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, lietotājvārdi, profila attēli, personiskās vēlmes un iepirkšanās paradumi, lietotāja radīts saturs, finanšu informācija un dzīvesveida informācija. Tie var būt arī unikāli skaitliski identifikatori, piemēram, jūsu datora IP adrese vai jūsu mobilās ierīces MAC adrese, kā arī sīkdatnes. Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Šī privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi, saistībā ar šo mājaslapu. Mēs neesam atbildīgi par citu mājaslapu saturu vai privātuma praksi. Jebkādas citas ārējas saites ar citām Web lapām kā tādām ir skaidri identificētas.

Personas datu apstrādes mērķi – personas datu apstrāde tiek veikta personai saņemot pakalpojumu, kas tiek sniegts personai atbilstoši Dzīvības ēdiens normatīvajiem tiesību aktiem, dokumentiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, t.sk. Dzīvibas ēdiens darbība attiecībā uz tās informācijas sistēmām, datu failiem un citu informāciju, ko izmanto informācijas apstrādei, pārraidei, glabāšanai un citu funkciju veikšanai, (t.sk. apmeklējot Dzīvības ēdiens interneta vietnes), noslēdzot līgumu ar Dzīvības ēdiens, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, kā arī sniedzot piekrišanu personas datu apstrādei, t.sk. elektroniskā vidē (piemēram, veicot pieteikšanos pakalpojumam Dzīvības ēdiens mājaslapā).

Personas datu saņēmēji – pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu glabāšana –Dzīvības ēdiens apstrādā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo tiesību aktu prasību izpildei.

Dzīvības ēdiens pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā web lapā bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat Dzīvības ēdienam, tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Dzīvības ēdiens nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un Dzīvības ēdiens to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, ieraksta mūsu interneta pakalpojumu sniedzējs statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota Web lapu lietotāju identifikācijai. Tehniskās detaļas, kas tiek ierakstītas:

  • apmeklētāja web servera adrese;
  • domēna vārds (piemēram, lv, com, org, net)
  • iepriekšējā Web lapa, no kuras apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
  • dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo Web lapu (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
  • kāda veida tīkla pārlūkprogrammu persona izmantoja.

Dzīvības ēdiens nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas, kas minētas iepriekš ne ar vienu personu. Dzīvības ēdiens nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.