Ziedošanas nosacījumi


UZMANĪBU! Izdarot ziedojumu internet-portalā www.dzivibasediens.lv, Jūs apstiprinat, ka iepazīnāties un piekritāt Distances līguma noteikumiem. Veicot ziedojumu, Jūs noslēdzat Distances līgumu ar Biedrību “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens”.

DISTANCES LĪGUMS

Līgums tiek noslēgts starp interneta portāla www.dzivibasediens.lv īpašnieku, Biedrību “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens”, Reģ. nr: 40008005241, juridiskā adrese: K.Barona iela 56, Rīga, LV-1011 (turpmāk tekstā – www.dzivibasediens.lv vai Ziedojumu saņēmējs), un Ziedotāju, kurš veic ziedojumu interneta portalā www.dzivibasediens.lv. Distances līgums attiecas uz visiem ziedojumiem, kuri tiek veikti interneta portalā www.dzivibasediens.lv.

DISTANCES LĪGUMS. NOTEIKUMI

Distances līgums – tā ir saskaņošana starp Ziedotāju un Ziedojumu saņēmēju www.dzivibasediens.lv vai Ziedojumu saņēmēju, balstoties uz Ziedojumu saņēmēja piedāvājumiem, ar adresētu vai neadresētu drukātu izdevumu, tipveida vēstule, katalogs, reklāmas presē, kurā tiek pievienots kupons pasūtījumam, telefons, fakss, internets, e-pasts, televīzīja, radio un citi informācijas avoti.

1. DISTANCES LĪGUMA STĀJAS SPĒKĀ

1.1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Ziedotājs ir veicis ziedojumu, ar Interneta, telefona vai cita līdzekļa palīdzību un saņēmis no Ziedojumu saņēmēja apstiprinājumu par ziedojumu ar e-pasta starpniecību. Ziedojums un ziedojuma apstiprinājums tiek uzskatīts par saņemtu, kad tam ir piekļuve abām pusēm.

1.2. Slēdzot distances līgumu, Klients apstiprina, ka ir rīcībspējīgs un nav alkohola, narkotisko un/vai psihotropo vielu iedarbībā.

1.3. Līgums (tai skaitā Vispārīgie noteikumi, tajā pašā redakcijā, kurā tie publicēti mājas lapā pieprasījuma brīdī) stājas spēkā no momenta, kad www.dzivibasediens.lv mājas lapā Ziedotājs pieņēma Līguma noteikumus un veica ziedojumu.

1.4. Slēdzot līgumu, Klients dod piekrišanu par vēlēšanos ziedot, atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī apstiprina, ka Ziedotājs pilnībā iepazinies ar Kopējiem līguma noteikumiem un piekrīt tiem.

2. ZIEDOŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Pēc dotā līguma Biedrība “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens” apņemas izmantot ziedošanas līdzekļus pārtikas produktu iegādei.

2.2. Šī līguma ietvaros ziedošana notiek tikai caur interneta portālu www.dzivibasediens.lv, aizpildot visus nepieciešamos laukus un uzspiežot pogu “ziedot”. Ziedošana mājas lapā www.dzivibasediens.lv tiek uzskatīta par Ziedotāja piekrišanu Distances līgumam. Ja ziedojums tiks noformēts pareizi, parādīsies uzraksts, ka ziedojums tika pieņemts.

2.3. Pēc ziedojuma procesa beigām Ziedotājs saņems e-pastu ar apstiprinājumu par ziedojumu, kas apstiprina ziedojumu interneta portālā www.dzivibasediens.lv.

2.4. Ja Ziedotājs nav saņēmis www.dzivibasediens.lv automātisko ziedojuma apstiprinājumu, tad www.dzivibasediens.lv nav pieņēmis Ziedotāja oferti, nav pievienojies Distances līgumam un www.dzivibasediens.lv nav spiests izpildīt Ziedotāja ziedojumu. Tādā gadījumā Ziedotājam ir nepieciešams pārliecināties, ka tas ir noformējis ziedojumu atbilstoši www.dzivibasediens.lv prasībām un ir norādījis pareizu e-pasta adresi.

3. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

3.1. Ziedojumu saņēmējs apņemās izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 10 dienas pēc ziedojuma saņemšanas no Ziedotāja, ja puses nav vienojušās par citu termiņu.

3.2 Veicot ziedojumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu tikt atsūtīta nepieciešamā dokumentācija.

4. APMAKSAS NOSACĪJUMI

Ziedojumu saņēmējs nodrošina, ka Ziedotājs, veicot ziedojumu, sniedz skaidru apliecinājumu tam, ka ziedojums ietver pienākumu veikt samaksu. Ja, veicot ziedojumu, ziedotājam ir jānospiež poga vai jāveic cita līdzīga darbība, to apzīmē viegli saprotamā veidā ar vārdiem “ziedojums ar pienākumu maksāt” vai izmantojot citu līdzīga veida nepārprotamu norādi par Ziedotāja pienākumu veikt samaksu. Ja Ziedojumu saņēmējs vai pakalpojuma sniedzējs neievēro šajā punktā noteikto, līgums vai pasūtījums nav saistošs Ziedotājam.

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN TIESĪBAS UZ ATGRIEŠANU

Gadījumā, ja Ziedojuma saņēmējs neizmanto Ziedojumu atbilstoši šajā līguma noteiktajam mērķim vai kā citādi pārkāpj šo līgumu, Ziedotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, kā arī pieprasīt un saņemt no Ziedojuma saņēmēja atpakaļ Ziedojuma summu pilnā apjomā. Ziedojuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt Ziedotājam piešķirto finansējumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no Ziedotāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas, ieskaitot to Ziedotāja norēķinu kontā.

0